Mogen jeugdigen met de heftruck werken?

Het antwoord is 'Ja': jeugdigen mogen een heftruck of grondverzetmachine bedienen, mits aan drie voorwaarden is voldaan: 1) Zij moeten (de voorgeschreven) specifieke deskundigheid bezitten; 2) Er wordt adequaat en deskundig toezicht gehouden; 3) Dit toezicht is zodanig georganiseerd dat de specifieke gevaren worden voorkomen.

Banner-kennisbank-heftruck-bediening-door-jeugdigen

Een werkgever die een jeugdige, een 16- of 17-jarige, op een heftruck laat rijden dient aan een aantal verplichtingen te voldoen. De werkgever dient een deel-RI&E over jongere werknemers op te stellen, hij moet de jongere werknemer vóór het werk voorlichting en onderricht geven, specifiek toegesneden op de beperkte werkervaring en onvoltooide ontwikkeling, en hij dient adequaat deskundig toezicht uit te oefenen op de werkzaamheden, de werkplek en het gedrag van de jongere.

 

Adequaat deskundig toezicht

Adequaat en deskundig toezicht is altijd maatwerk. De wijze waarop dit wordt ingevuld hangt, naast de mate van gevaar in het werk, af van de leeftijd, kennis en de ervaring van de jeugdige. Het toezicht zal intensiever zijn naarmate de jongere jonger is of de werksituatie dit verlangt, zoals de eerste keer een handeling verrichten. Wanneer de gevaren in het werk met behulp van deskundig toezicht niet kunnen worden weggenomen dan zijn deze werkzaamheden niet toegestaan.

 

Toezichthouder

De toezichthouder is minimaal 18 jaar en moet:

  • bij het toekennen van werkzaamheden rekening houden met de persoonlijke eigenschappen van de jonge werknemer;
  • zich ervan overtuigen dat voorafgaand aan het werk een adequate voorlichting en onderricht is gegeven;
  • regelmatig de werkplek beoordelen en verifiëren of de gegeven instructies voldoende zijn overgekomen op de jeugdige;
  • zich ervan overtuigen dat de nodige beschermingsmiddelen aanwezig zijn, maar ook dat deze op de juiste manier worden gebruikt;
  • aanwezig zijn in de buurt van de werkplek of direct oproepbaar zijn;
  • kunnen ingrijpen in het productieproces.

De werkgever moet goede afspraken maken over het deskundig toezicht en het waarborgen daarvan. Bij voorkeur wordt dit schriftelijk vastgelegd.

 

Bron: www.bmwt.nl